Laboratorní práce

1 - Destilace (2010-12-07)
2 - Uhličitany, oxid uhličitý - vlastnosti (2012-11-11)
3 - Rychlost reakcí (2012-10-07)
4 - Titrace - stanovení titrační křivky (2014-01-12)
5 - Titrace - stanovení chloridů a vápníku v pitné vodě (2011-02-17)
6 - Elektrolýza solí
7 - Vlastnosti s- a p-kovů
8 - Komplexní sloučeniny
9 - Vlastnosti prvků d
10 - Příprava a vlastnovsti uhlovodíků

Předpis protokolu

** ANORGANICKÁ CHEMIE **
* Nekovy *
Poznámky p3 prvky (akt. 2009-09-16)
Procvičování názvosloví p3 prvků
Poznámky p2 prvky (akt. 2009-11-11)
Poznámky p1 prvky (akt. 2009-11-17)
Názvosloví p1 a p2 prvky

* Kovy *
Poznámky Kovy - úvod
Poznámky s1 prvky
Poznámky s2 prvky (2010-02-20)
Poznámky p1 prvky (2010-02-20)
Poznámky p2 prvky
Poznámky d prvky - kovy
Poznámky f prvky - lantanoidy, aktinoidy
Poznámky koordinační (komplexní) sloučeniny (2011-03-20)
Názvosloví komplexních sloučenin (2010-03-24)

** OBECNÁ CHEMIE **
Příklady z termochemie
Poznámky z termochemie (2010-11-18)
Vazebná energie
Periodická tabulka prvků - slepá
Reakční kinetika (2010-12-01)
Chemická rovnováha (2010-12-15)
Elektrochemie (2011-01-05)

** ORGANICKÁ CHEMIE **
Úvod do organické chemie (2011-04-05)
Dělení organických látek (2011-05-09)
Isomerie, konformace a reakce (2011-04-28)
Indukční a mezomerní efekt (2011-05-03)
Poznámky alkany a cykloalkany
Poznámky reakce alkanů, cykloalkanů
Poznámky alkeny (2010-06-07)
Poznámky alkyny (2010-06-14)
Poznámky areny (2010-06-14)
Názvosloví areny
Názvosloví organické chemie - příklady 1
Názvosloví organické chemie - příklady 2
Názvosloví organické chemie - studijní texty


ZPĚT
© 2006 Lume(c)